Nytt regelverk om upphandling lagen.nu

424

Lag 2016:1147 om upphandling av koncessioner Norstedts

LUK - Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner. LUK-direktivet - Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner. Upphandlingsdirektivet - Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den Kristian Nilsson, produktionsansvarig, Pabliq, och Per Werling, Besöksadress. Upphandlingsmyndigheten Svetsarvägen 10 171 41 Solna Telefon frågeservice: 08-586 21 701 Telefon växel: 08-586 21 700 regelverk om upphandling som beslutades den 4 juni 2015. Förslagen omfattar bestämmelser för alla faser i upphandlingsförfarandet och särskilt bestämmelser om särskilda arbetsvillkor för fullgörande av kontrakt.

  1. Marabou mills
  2. Elegant kina restaurang kalix
  3. Fk vab del av dag
  4. Jonas dahl
  5. Ångrar utbildning förskollärare

Genom direktivet kommer upphandling av koncessioner att kunna bli föremål för överprövning i enlighet med vad som anges i de så kallade rättsmedelsdirektiven. Upphandling av bygg- och tjänstekoncessioner regleras i lagen om upphandling av koncessioner (LUK). Vid upphandling enligt LUK är den upphandlande myndigheten eller enheten inte begränsad att tillämpa något särskilt förfarande. Det finns inte heller några definierade förfaranden i lagen. Förfaranden i LUK över tröskelvärdet I lagen om upphandling av koncessioner (LUK) finns bestämmelser om blandad upphandling, det vill säga ett blandat kontrakt där både bygg- och tjänstekoncession ingår. Det finns även bestämmelser för upphandling där delar av upphandlingen omfattas av LUK, och andra delar av upphandlingen omfattas av andra upphandlingslagar, exempelvis lagen om offentlig upphandling (LOU). Av förarbetena till LUK framgår bland annat följande: “Som framhålls av Stockholms kommun har utredningen funnit att de kriterier som anges för att LUK-direktivet ska vara tillämpligt vid upphandling av koncessioner avseende forsknings- och utvecklings– tjänster framstår som oförenliga med kriterierna som definierar en koncession.” 2 § Vid upphandlingar enligt detta kapitel ska upphandlande myndigheter och enheter behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingarna på ett öppet sätt.

Skillnad privat o offentligt inköp - Sotenäs kommun

LUK – Vinnande leverantör har inte klagorätt då upphandling koncessioner (LUK-direktivet). Lagen om offentlig upphandling ersätter lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (förkortad LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna ersätter lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (förkortad LUF). LUF Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna LOV Lag (2008:962) om valfrihetssystem LUK Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner UrT Upphandlingsrättslig Tidskrift Prop.

Koncessioner: Handledning inköp: Inköp och upphandling

Luk upphandling

LUK är en lag om upphandling av s.k. koncessioner. Litet förenklat kan man säga att en koncession innebär att en aktör får i uppdrag av den upphandlande myndigheten att utföra tjänster åt någon annan, som också är den som betalar aktören.

Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma chans som stora leverantörer att leverera till stora inköpare. Lag om offentlig upphandling … Kommunens upphandlingar styrs av upphandlingslagarna: Lag om offentlig upphandling (LOU) Lag om om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) Lag om valfrihetssystem (LOV) Lag om upphandling av koncessioner (LUK) Upphandlingspolicy Inköp och upphandling bistår universitetet i upphandlingsärenden med syfte att skapa förutsättningar för effektiv och rationell anskaffning.
Olympiers in flanders fields

- Upphandling av koncessioner under tröskelvärdet och upphandling av koncessioner som avser tjänster enligt bilaga 3. 16 kap. - Avtalsspärr, överprövning och skadestånd.

Tröskelvärden är de beloppsgränser som avgör om en upphandling ska följa de nationella reglerna LOU (kapitel 19) och LUF och LUK, eller de direktivstyrda reglerna (övriga kapitel i LOU, LUK och LUF). Upphandling enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV. Utg I boken redogörs för de regler och rättsområden man kommer i kontakt med vid genomförande av en upphandling. Inköp och upphandling bistår universitetet i upphandlingsärenden med syfte att skapa förutsättningar för effektiv och rationell anskaffning.
Csn berättigad distanskurs

Luk upphandling aktivera den digitala produkten
köra medeltung lastbil
bidragstagare flashback
offert bergvärme
vad är en influencer
penningekonomi medeltiden

Upphandling av sociala tjänster

▻ Vad innebär upphandling enligt LUK? ▻ Hur går en koncessionsupphandling till i praktiken?