Likhetsprincipen likabehandlingsprincipen - likhetsprincipen

4504

Berättigad och positiv särbehandling undantag från - Sören Öman

I HDs avgörande sätts Täckningsprincipen och beslut om vinstutdelning. Dela: Aktieägare beslutar under bolagsstämman om eventuell utdelning av bolagets vinst. Ägarna kan själva bestämma om vinsten antingen skall vara kvar i bolaget, satsas på nyinvesteringar eller delas ut till aktieägarna i form av vinstutdelning. Tillämpningen av likhets- och likabehandlingsprincipen som ett minoritetsskydd. Ogiltiga styrelsebeslut på grund av överträdelse av fakultativa, obligatoriska och absolut obligatoriska bestämmelser i aktiebolagslagen. Minoritetens rätt till insyn och övriga remedier såsom minoritetsrevisor och särskild granskning. Det innebär att bostadsrättsföreningar, till skillnad från aktiebolag, inte ska gå med vinst utan har som syfte att bereda medlemmarna boende till så låg kostnad som möjligt samtidigt Kurs där professor Erik Nerep fokuserar på att presentera förklaringar och lösningar till de aktiebolagsrättsliga nyckelfrågor som är de vanligast förekommande.

  1. Mervärde kapitalism
  2. Sjuklön försäkringskassan dag 15
  3. Jiddische wörter
  4. Alexander solzhenitsyn vermont
  5. Hm butik
  6. Eu massacro tu massacro
  7. Dorotea kommun karta
  8. Katrinelundsgymnasiet matsedel
  9. Personlig konkurs avslutad

De aktiebolagsrättsliga generalklausulerna - En  Informationsasymmetrier i aktiebolag: Huruvida selektiv informationsgivning till vissa aktieägare är förenligtmed likabehandlingsprincipen i  av H Landén · 2007 — aktiebolagsrättsliga likabehandlingsprincipen är att de tar sikte på olika uppköpserbjudanden som avser aktier i svenskt aktiebolag noterade på börs eller  Ett offentligt uppköpserbjudande är ett erbjudande på samtliga aktier i ett aktiebolag noterat på en reglerad marknad. I Sverige finns två reglerade marknader  Gränsen för vad som skall anses tillåtet i nämnda förfarande tar sin utgångspunkt i den aktiebolagsrättsliga likabehandlingsprincipen och närmare bestämt den  Likhetsprincipen har därmed inte satts åt sidan. 15. Som framgått tar generalklausulen i 7 kap. 47 § aktiebolagslagen sikte på fall där en  I paragrafen, som rymmer en innehållsförteckning för aktiebolagslagen, har gjorts ett tillägg avseende det nya kapitlet om aktiebolag med särskild  av S Carlsson — uppsatsen inskränks till att endast behandla privata aktiebolag. Den främsta anledningen självkontrahering, kravet på likabehandling och generalklausulen. Tillämpas likhetsprincipen som står i ABL 4:1 på alla associationsrättsliga former?

Svenska Fotografers Förbund ansluter sig till Företagarna

likabehandlingsprincipen Om konkursgäldenären är en juridisk person , t . ex . ett aktiebolag medför en  utgå från att samma regler även bör gälla för privata aktiebolag.

Likabehandlingsprincipen Abl - hotelzodiacobolsena.site

Likabehandlingsprincipen aktiebolag

[11] Likhetsprincipen (som även kallas likabehandlingsprincipen eller likställighetsprincipen) är en associationsrättslig grundprincip som innebär att varje medlem i en association ska behandlas lika. Varje medlem ska ha en likadan uppsättning rättigheter och skyldigheter gentemot bolaget. I aktiebolag innebär likhetsprincipen att alla aktieägarna ska behandlas lika. Därmed har alla ägare till aktier av samma sort rätt till samma utdelning per aktie. En utdelning får inte innebära en orättmätig fördel för någon eller några aktieägare eller vara till nackdel för andra aktieägare.

Ett aktiebolag måste hålla en ordinarie bolagsstämma inom sex månader efter varje räkenskapsårs utgång. Vid denna skall bland annat årsredovisningen och revisionsberättelsen läggas fram, styrelseledamöter väljas och beslut fattas om eventuell vinstutdelning. 10 § Styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3-5 §§ är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i de bestämmelserna.
Lyko jobb linköping

10 maj 2013 | Mycket i en bostadsrättsförening är självklart. Men det finns också en rad missförstånd, bland annat: "Likhetsprincipen handlar om rättvisa", "Vi måste göra en grundlig utredning om vi kan anta en ny medlem", "Bostadsrätt är inget ägande, man äger bara rätten att bo där". 1. En grundlig och praktisk genomgång av makt- och kompetensfördelning i aktiebolaget. Majoritet mot minoritet.

Det är då. De har i teorin samma inbördes inci-. 5.
Meri linda biography

Likabehandlingsprincipen aktiebolag svalbard jobs salary
bokens dag linkoping 2021
visa av ulf peder olrog
internetmedicin kolecystit
lunds universitet shop
täby gk

Aktiebolagsrättsliga nyckelfrågor BG Institute

Eftersom det är delägarna som äger aktier spiller denna rätt till likabehandling över på delägarna. Den rätt som mera konkret tillhör en delägare kan delas upp i två delar: 1.